Uzdrowisko w Pińczowie
2022-08-05 10:04:24

We wtorek, 2 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Pińczowie podpisano bardzo ważną dla regionu umowę dotyczącą obszaru uzdrowiskowego w Gminie Pińczów. Firma VOSTOK DESIGN wykona "Koncepcję funkcjonalno - przestrzenną Uzdrowiska w Pińczowie - Gmina Pińczów".


 Zobacz

Umowę na powyższe zadanie podpisał Włodzimierz Badurak, burmistrz Pińczowa oraz Wojciech Gawinowski prowadzący firmę, która wykona koncepcję.

Zobacz


 Zakres prac stanowiący przedmiot umowy obejmuje:

1) Opracowanie wizji uzdrowiska w Pińczowie - spójnej koncepcji architektonicznej i funkcjonalno- przestrzennej terenu uzdrowiskowego strefy A. Opracowanie powinno uwzględniać wymagania Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2020 poz. 1662). Strefa uzdrowiskowa A planowana jest na terenie parku krajobrazowego i obszaru Natura 2000 – Ostoja Nidziańska dla których są ustanowione Zasady działań ochronnych. Wykonawca zobowiązany jest wziąć pod uwagę powyższą informację, zapoznać się z zasadami działań ochronnych i uwzględnić je w opracowaniu koncepcyjnym i PFU. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać także pozytywną opinię dla programu między innymi w RDOŚ.

2) wykonanie dla działek leżących w strefie A o powierzchni ok. 55,7 ha inwentaryzację środowiskową (przyrodniczą) i uzyskać związane z tym wszelkie pozwolenia i dokumenty.

3) W rozwiązaniach należy uwzględnić między innymi następujące założenia:
a. wykorzystanie predyspozycji Pińczowa do pełnienia funkcji uzdrowiskowej
b. obiekty lecznictwa uzdrowiskowego, zakład przyrodoleczniczy
c. zaplanowanie parku uzdrowiskowego,
d. uwzględniając właściwości lecznicze klimatu i wody przedstawić pomysł na kierunki leczenia
e. uwzględnienie możliwości wykorzystania ujęcia wody ze źródła – ujęcie „Grodzisko” przy ulicy Grodziskowej
f. koncepcja powinna uwzględniać aspekty środowiskowe, istniejące i planowane zagospodarowanie terenu i istniejące sieci
g. koncepcja powinna uwzględnić przebieg ścieżki rowerowej SPA VELO na granicy strefy A i B
h. koncepcja powinna uwzględniać procentowy poziom terenów zielonych określonych przepisami dla strefy A.

4) Sprawdzenie i weryfikację nachylenia terenu, podlegającego opracowaniu.

 Zobacz

Zobacz

Wstępny termin zakończenia przedsięwzięcia ustalono na koniec tego roku. Wartość wykonania zadania to 98 tysięcy złotych.
 
Po podpisaniu umowy Pan Wojciech Gawinowski udał się z pracownikami Urzędu Miejskiego na teren strefy A, dla której ma zostać wykonana koncepcja.

Źródło: UMiG Pińczówhttps://swietokrzyskie.info/printnews.php?id=34900