Koziołek Matołek już umie zarabiać
2017-12-30 11:59:16

Zakończył się projekt badawczy pt. „Koziołek Matołek rozwija i uczy”, realizowany w latach 2016 – 2017 przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach i Szkołą Główną Handlową w Warszawie.


Projekt dofinansowany został przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium kultury”.

Raport, powstały w wyniku dwuletnich  wieloaspektowych i wielowymiarowych badań, sformułował m.in. odpowiedzi na tak podstawowe pytania jak:  ocena skuteczności działań Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie czy wpływ tej instytucji na uczestnictwo dzieci i młodzieży w kulturze oraz na integrację różnych lokalnych środowisk. Koziole.jpg

Wszyscy eksperci biorący udział w projekcie zgodnie podkreślali
„wielką rolę Centrum  w realizacji zadań instytucji kultury, w tworzeniu
atrakcyjnych inicjatyw, niebanalnych wydarzeń, kreatywnych przestrzeni,
które służą rozwojowi i integracji przedstawicieli  różnych pokoleń.
Jako szczególnie cenne wskazują inicjatywy bezpośredniego uczestnictwa w
kulturze ludzi w różnym wieku odwiedzających ECB. Przestrzeń ta sprzyja
kontaktom twórców z odbiorcami, nauczycieli z uczniami, dzieci,
rodziców, babć, dziadków i wielu innych członków rodzin. Staje się
miejscem, w którym nie tylko można oglądać, dotykać, przeżywać emocje,
bawić się i rozwijać, ale prowadzić dialog nad kształtem współczesnej
kultury i zadaniami, jakie stoją przed instytucją kultury w dynamicznie
zmieniającym się, drgającym zmianami, trudnym do jednoznacznego i
uporządkowanego poznania świecie”.

Raport, obok analizy potrzeb i
oczekiwań odwiedzających, czy budowania kapitału społecznego przyniósł
też m.in unikalną analizę ekonomiczną: skutków działania  Centrum na
rozwój regionu. Należy tu zaznaczyć, iż Europejskie Centrum Bajki
stanowi nie tylko obiekt edukacyjny, rekreacyjny, ale także instytucję
doskonale promującą województwo świętokrzyskie oraz  powiat buski. Jest
ważną destynacją turystyczną. W latach 2010 – 2016 liczba osób, które
odwiedziły ECB wyniosła łącznie 1.062.000. (W roku 2016 liczba gości
wynosiła 175.000)  Dominującą grupą byli mieszkańcy województwa
świętokrzyskiego, małopolskiego i mazowieckiego, śląskiego i
podkarpackiego. Biorąc pod uwagę liczbę turystów odwiedzających ECB w
poszczególnych latach można oszacować także strumień wydatków
generowanych przez osoby odwiedzające ECB. W roku 2016  wyniosły one
17,5 mln zł.

Trzeba jednak podkreślić, że pozytywne efekty
„inwestowania” w kulturę mają charakter długofalowy, dochody rzadko
pojawiają się natychmiast po poniesieniu wydatków, a zatem są
trudniejsze do dostrzeżenia i docenienia. Trzeba też czasu, aby
poszczególne grupy społeczne i indywidualni członkowie społeczności
lokalnej znaleźli sposób na wykorzystanie możliwości, jakie dla nich
osobiście stwarza ECB.

Raport „Koziołek Matołek rozwija i uczy”,
jest jedną z pierwszych w Polsce prób interdyscyplinarnego zbadania i
opisania relacji zachodzących pomiędzy światem kultury symbolicznej, a
systemem społeczno-ekonomicznym. I kolejnym krokiem po realizowanym w
latach 2014-2015 projekcie badawczym „Koziołek Matołek zmienia.” Przy
Centrum Bajki działa bowiem Instytut Bajki, platforma łącząca naukowców,
studentów, pasjonatów i miłośników baśni. Poza pełnieniem roli spoiwa
łączącego różnorodne akcje w sferze kultury, Instytut inicjuje i
realizuje kolejne projekty. Drugi, kompleksowy, właśnie się zakończył. W
jego trakcie odbywały się opisywane przez nas wcześniej panele
dyskusyjne.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.instytutbajki.pl
http://swietokrzyskie.info/printnews.php?id=26007