Budżet Województwa Świętokrzyskiego przyjęty
2016-01-02 10:05:33

Obradujący po raz ostatni w tym roku, radni Sejmiku Województwa, przyjęli Budżet Województwa Świętokrzyskiego na rok 2016 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2043.


Apelowali oni również do Ministra Finansów o zwiększenie kwoty rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje dla Samorządu na remont i budowę dróg.

Sesja rozpoczęła się od wspólnego zaśpiewania kolędy "Pójdźmy wszyscy do stajenki" przez radnych, przy fortepianowym akompaniamencie radnego Leszka Wawrzyły.

Po tej miłej chwili nastąpiły dwie kolejne. Pierwszą z nich było podziękowanie za współpracę przez ostatnie dwie kadencje, byłemu Wojewodzie Świętokrzyskiemu, Bożentynie Pałce - Korubie. Podziękowania w imieniu Sejmiku składał przewodniczący Arkadiusz Bąk, a w imieniu Zarządu Województwa, marszałek Adam Jarubas.

- Dziękujemy za współpracę, która odbywała się w ciągu ostatnich lat i zawsze była współpracą merytoryczną i konkretną. Jesteśmy wdzięczni za tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju województwa świętokrzyskiego - powiedział Arkadiusz Bąk.

- Serdecznie dziękuję, jestem bardzo wzruszona i czuję, że te 8 lat spędzonych na stanowisku wojewody było czasem owocnym - powiedziała Bożentyna Pałka Koruba, która złożyła również życzenia noworoczne wszystkim zgromadzonym.

Marszałek Adam Jarubas podziękował też za wieloletnią pracę Tadeuszowi Karwacie - Prezesowi Zarządu Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz.

budzet.jpg

Najważniejszymi punktami merytorycznymi obrad były rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2016 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2043.

Dochody Budżetu Województwa w 2016 roku ustalono na 513 963 874,30 zł, a wydatki na kwotę 548 668 426,02 zł. Oznacza to deficyt w kwocie 34 704 551,72 zł, który zostanie pokryty z kredytu i wolnych środków. Projekt Budżetu na 2016 rok przedstawiła Maria Fidzińska - Dziurzyńska, Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego.

- Budżet na 2016 rok jest skromniejszy niż ten ubiegłoroczny, ale nadal jest to budżet prorozwojowy. Trudność w skonstruowaniu budżetu na 2016 rok polega przede wszystkim na niższych wpływach z Budżetu Państwa na remonty i utrzymanie dróg w związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - powiedziała Maria Fidzińska - Dziurzyńska.

- W przyszłorocznym budżecie musimy zabezpieczyć środki na realizację zadań wieloletnich, trwałość projektów z poprzedniej perspektywy oraz na wkład własny na zadania z perspektywy unijnej na lata 2014-2020 oraz realizację zadań własnych Samorządu - dodała Skarbnik Województwa.

Za cele polityki budżetowej województwa, zgodnie z tym dokumentem, uznaje się:

- Program inwestycyjny na lata 2016-2023 czyli wprowadzenie kluczowych zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie podpisanego Kontraktu Terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego oraz dokumentów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020,

- Program odbudowy nadwyżek operacyjnych czyli dążenie do przewagi dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, co da zdolność do utrzymywania wysokiego potencjału absorpcji środków europejskich,

- Program zarządzania długiem

Jak podkreślała Maria Fidzińska - Dziurzyńska, w obliczu pojawiających się trudności w sferze prawnej i gospodarczej dla Samorządu województwa, konstrukcja budżetu na 2016 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2043 oparta została na fundamencie gwarantującym zapewnienie realizacji zadań priorytetowych dla rozwoju województwa, w tym poprawę infrastruktury, zadań z zakresu ochrony zdrowia, rolnictwa i wspierania rozwoju zawodowego społeczeństwa i poprawy sytuacji na rynku pracy. Zabezpieczone zostaną również środki na współfinansowanie programów operacyjnych z udziałem środków UE na lata 2014 - 2020 w ramach wdrażania zadań Europejskiego Funduszu Socjalnego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

budzet1.jpg

Zarówno Komisja Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały budżetowej, Wieloletniej Prognozy Finansowej. Raport z posiedzeń komisji Sejmiku przedstawiła Bogusława Wypych, przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa.

- Zawsze, ilekroć prezentujemy ten dokument, cytuję słowa, że "układanie budżetu to umiejętne rozłożenie rozczarowań". Musimy spojrzeć na ten budżet po gospodarsku. Nigdy nie wydajemy czegoś, czego nie mamy i tak jest skonstruowany ten dokument. Mamy mniejsze wpływy ze środków unijnych, bo taka jest dynamika programowania - jedna perspektywa się zakończyła, zaczynamy kolejną, w ramach której w następnych latach środki zapewne będą większe. Jest to budżet przejściowy, ale przede wszystkim odpowiedzialny. Trzeba podkreślić, że mamy 3. miejsce w kraju jeżeli chodzi o stosunek wydatków na inwestycje, które będą wysokie. Ten budżet daje szansę na realizację wszystkich naszych zadań - mówił podczas dyskusji marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

- Będzie to skromniejszy budżet niż ubiegłoroczny, ale nie oznacza to, że nasze wysiłki na inwestycje będą mniejsze. W przyszłorocznym budżecie będziemy mieć aż 262 mln złotych na inwestycje drogowe i będzie to jego największa pozycja. Kontynuujemy to, co rozpoczęliśmy w przyszłym roku - ocenił budżet wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Jan Maćkowiak.

Radni Sejmiku przyjęli obie uchwały.

Kolejnym punktem obrad było przyjęcie apelu do Ministra Finansów o zwiększenie kwoty rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.

„Sejmik Województwa Świętokrzyskiego dostrzega trudną sytuację w finansowaniu infrastruktury drogowej na terenie województwa świętokrzyskiego w tym kwestii finansowania budowy, remontów, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Zgodnie z informacją Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia w budżecie państwa na 2016 rok rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami Samorząd Województwa Świętokrzyskiego otrzyma kwotę 15.736.821,00 zł. W roku 2015 Województwo Świętokrzyskie otrzymało dotację w kwocie 21.649.414,00 zł. Z powyższych danych wynika, że dotacja na rok 2016 będzie niższa od kwoty przyznanej na 2015 rok o kwotę 5.912.593,00 zł. Obniżenie poziomu finansowania uniemożliwi wykonanie niezbędnych remontów dróg i spowoduje większe zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego” – piszą radni w swoim apelu, który został przyjęty jednogłośnie.

Podczas sesji radni przyjęli również raport z realizacji "Programu małej retencji dla województwa świętokrzyskiego" za lata 2013-2014. Wybrano również biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2015 rok.

Radni postanowili przyjąć również apel o konieczności umożliwienia wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, szpitali z terenu województwa świętokrzyskiego, posiadających odziały kliniczne.
Źródło: http://www.sejmik.kielce.pl
http://swietokrzyskie.info/printnews.php?id=21013